Splošni pogojiSPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI

 

1.     Najemnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na podlagi najemne pogodbe prevzame v uporabo vozilo.

2.     Podjetje je družba za izposojo vozil GO-DOTI d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana, vključno s posameznimi poslovalnicami.

3.     Izposojeno vozilo smejo upravljati:

a.     Osebe z dopolnjenimi 21 leti starosti in vsaj 2 leti vozniškega dovoljenja;

b.    Najemnik ali pooblaščeni voznik s strani najemnika.

4.     Najetega vozila se ne sme uporabljati:

a.     Za opravljanje nelegalnih dejavnosti;

b.    S strani oseb, ki ob sklenitvi najema posredujejo napačne podatke;

c.     Za tekmovanje, hitrostno preizkušnjo ali dirko;

d.    Za poligon ali vleko kateregakoli drugega vozila ali predmeta, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja;

e.     S strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, pomirjeval, narkotikov, uspaval ali drugih snovi, ki vplivajo na voznikovo sposobnost vožnje;

f.     Kadar vozilo ni v voznem stanju, je preobteženo ali je v njem večje število potnikov od homologiranega;

g.    Izven cest I. do III. Reda.

5.     Omejitve iz točk 3 in 4 se seštevajo in vsaka od njih velja za vsakokratno in posamično uporabo,  vožnjo in obratovanje najetega vozila.  Podjetje odklanja vsako odgovornost za kakršnokoli izgubo ali poškodbo, ki nastane zaradi nespoštovanja zgornjih omejitev.

6.     Vozilo je v vsakem trenutku neodtujljiva last podjetja. Najemnik je dolžan vrniti vozilo v stanju, kot ga je prejel, vključno z vso navedeno opremo, upoštevajoč normalno obrabo. Vračilo vozila najemnik izvede do izteka časa najema v poslovalnico podjetja v okviru rednega obratovalnega časa.

7.     Vkolikor ni dogovorjeno plačilo po predračunu oz. ob prevzemu vozila ali v primeru dodatnih storitev bo najemnik račun poravnal v roku 15 dni od datuma opravljene storitve, sicer ima podjetje pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

8.     Najemnik, ki želi podaljšati najem, mora o tem podjetje obvestiti vsaj 24 ur pred zaključkom najema in v delovnem času podjetja. Če čas najema poteče brez predhodnega soglasja podjetja o podaljšanju najema se šteje, da si je najemnik vozilo protipravno prisvojil in ga podjetje prijavi policiji oz. tožilstvu.

9.     Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik mora vrniti toliko goriva, kot ga je prejel, sicer mu podjetje zaračuna razliko in 10,- € za polnjenje goriva.

10.   Najemnik se zavezuje, da bo vozilo uporabljal kot dober gospodar in redno preverjal olje v motorju, nivo hladilne tekočine ter stanje pnevmatik. V primeru daljšega najema mora najemnik vozilo vsakih 6 mesecev oz. vsakih 10.000 prevoženih kilometrov vozilo dostaviti podjetju za izvedbo rednega vzdrževanja. Najemnik je dolžan poravnati vso škodo, ki nastane na vozilu bodisi namerno bodisi iz malomarnosti.

11.   V času trajanja najema odgovarja najemnik za vse prekrške in kazniva dejanja, povezana z vozilom.

12.   V primeru okvare vozila je najemnik o tem dolžen nemudoma obvestiti podjetje, sicer odgovarja za vso škodo, ki zaradi tega nastane. Vkolikor najemnik samovoljno odpravlja okvaro ni upravičen do povračila stroškov in odgovarja za način in posledice posega.

13.   Zavarovanje iz odgovornosti. Podjetje nudi kritje iz odgovornosti najemniku in vsem osebam, ki pravnomočno uporabljajo vozilo v okviru določb, pogojev in omejitev iz te pogodbe in splošnih pogojev. Kritje zagotavlja polica avtomobilskega zavarovanja odgovornosti, katere določbe, pogoji in izjeme so del vsakokratne pogodbe o najemu vozila. Kopija zavarovalne police je shranjena v vozilu, vpogled v original pa je možen na zahtevo najemnika.

14.   Poškodba vozila in okvara. Najemnik z odkupom odbitne franšize 2% od vrednosti novega vozila krije škodo na vozilu, ki ni krita iz naslova avtomobilske odgovornosti in pod pogojem, da najemnik ni na noben način kršil določil pogodbe in splošnih pogojev, sicer odgovarja za škodo v celoti. Najemnik v celoti odgovarja za poškodbe pnevmatik, oljnega korita motorja ter morebitnih posledic.

15.   Najemnik ob sklenitvi najemne pogodbe vplača varščino v višini 2% vrednosti novega vozila, ki se pobota z odkupom odbitne franšize v primeru škode na vozilu.

16.   V primeru prometne nesreče mora najemnik o dogodku takoj obvestiti policijo in podjetje ter zahtevati uradni zapisnik. Najemnik se obvezuje sodelovati s podjetjem in uradnimi službami pri preiskavi zadevne nesreče, sicer odgovarja za vso nastalo škodo.

17.   Podjetje ne odgovarja za izgubo, poškodovanje oz. uničenje kakršnekoli lastnine tako za čas trajanja najema kot za čas po zaključku najema vozila, ne glede na to, ali se je lastnina nahajala v najetem vozilu, drugem vozilu podjetja ali v poslovnih prostorih podjetja. Najemnik se s podpisom najemne pogodbe izrecno odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz omenjenega naslova.

18.   Spremembe najemne pogodbe so možne le s pisnim soglasjem podjetja.

19.   Za morebitne spore je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.